ŠVP

Stránka školního vzdělávacího programu naší školy, který jsme nazvali Škola sportu, her a zdravého životního stylu.

Na této stránce naleznete základní popis a komentář  ke školnímu vzdělávacímu programu a pod níže vloženým odkazem uvedené informace naleznete. Budete-li mít zájem nahlédnout do konkrétních učebních osnov vybraného předmětu, můžete o to požádat svého třídního učitele, resp. požádat o toto nahlédnutí v kanceláři školy.

Identifikační údaje školy

Identifikační údaje jsou jedinečným ukazatelem, kde najdete základní údaje o naší škole jakými jsou název školy a školního vzdělávacího programu, dále důležitá telefonní čísla, e-maily a platnost dokumentu. Tato data jsou každoročně kontrolována a v případě potřeby modifikována.
 

Charakteristika školy

Charakteristika školy patří mezi další povinné údaje každé školy a tedy i té naší. Mimo počtu žáků a zaměření školy zde najdete informace o projektech a mezinárodní spolupráci školy nebo soupis každoročně školou pořádaných akcí a nástin spolupráce s rodiči a dalšími subjekty.
 

Charakteristika školního vzdělávacího programu

Charakteristika ŠVP je neoddělitelnou součástí vzdělávacího programu školy, která obsahuje rozdělení a způsoby, kterými učitelé pomáhají žákům naplňovat klíčové kompetence, dále zde najdete přehledně rozpracovaná průřezová témata a to pro oba stupně školy. Navíc zde publikujeme popis péče školy o různé typy žáků počínaje nadanými a konče zdravotně postiženými.
Charakteristika ŠVP 

Učební plány

Učební plány jsou jednoznačným ukazatelem rozložení časových dotací v jednotlivých předmětech v daném ročníku a období I. nebo II. stupně. Základem pro každý školní učební plán je rámcový učební plán, který je součástí dokument RVP ZV. Z něho vychází i učební plány naší školy. Jediným úskalím při tvorbě učebních plánů na II. stupni byla sportovní profilace některých tříd, po doporučení ČSI jsme zvolili variantu jednoho učebního plánu pro všechny sportovní a nesportovní třídy s rozdílnými volitelnými předměty (žákům sportovních tříd je navíc nabízena "povinně" volitelná sportovní příprava, na níž jsou vyčleněny disponibilní hodiny).
Učební plán I. stupně 
Učební plán II. stupně  

Učební osnovy

V učebních osnovách najdete očekávané výstupy, učivo, průřezová témata a poznámky k jednotlivým vyučovaným předmětům, které opět vycházejí z dokumentu RVP ZV. Očekávané výstupy vycházejí z tzv. Bloomovy taxonomie cílů, která u učiva zohledňuje jeho náročnost - je totiž velkým rozdílem, zda si žák danou informaci pouze zapamatuje a nebo ji umí používat v reálných situacích. Očekávané výstupy jsou stanoveny centrálně a škola je musí respektovat, ale může je upravit dle svých vlastních potřeb (žádný však nesmí být vynechán). Učivo je v rámci ŠVP bráno jako jeden z prostředků k naplnění zmíněných výstupů, v nichž je obsaženo, ale zároveň slouží i k získávání klíčových kompetencí, které jsou nezbytné pro budoucí život našich žáků. Není tedy pravdou, že se školy v jednotlivých výstupech a učivu hodně liší, odlišovat se však mohou v době (ročníku), kdy daný výstup naplňují, což může způsobovat problémy v případě přestupu žáka na jinou školu.
Učební osnovy I. stupeň - k nahlédnutí v kanceláři školy
Učební osnovy II. stupeň - k nahlédnutí v kanceláři školy

Evaluace školy

Závěrečnou součástí ŠVP je evaluace nebo-li jasně stanovená kritéria školy v rámci hodnocení žáků i hodnocení sebe sama. Evaluace tedy obsahuje pravidla hodnocení žáků v jednotlivých předmětech, dále dotazníky a ankety, které souvisí s autoevaluací školy a prací učitelů, která je hodnocena rodiči, žáky i samotnými pedagogy. Především v rámci autoevaluace a tedy i dalšího rozvoje školy je hodně důležitá spolupráce s rodiči, kteří mají často zajímavé postřehy k některým "ožehavým" tématům, na něž školu upozorní a my se pak snažíme v případě možnosti tyto připomínky dále řešit.
Evaluace školy ( k nahlédnutí v kanceláři školy )

Projekty školy sloužící k naplňování průřezových témat na II. stupni

Projekt EVVO (environmentální výchova a vzdělávání)

Letem světem skrz problémy lidstva

Projekt VDO (výchova demokratické občana)

Žít, dodržovat, brát i dávat


Projekt VME (výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech)

Evropa a svět nás zajímá

Projekt MuV (multikulturní výchova)

Rozmanitost lidí a kultur? Vnímám a uznávám!“

Projekt MeV (mediální výchova                         

Moderátoři

Projekt OSV (osobnostní a sociální výchova)

Harmonizační dny

Soubory ke stažení

 


www.atletikajbc.cz

ze světa školy

30.06.2022 - Přání hezkých prázdnin
29.06.2022 - ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023
28.06.2022 - INFORMACE o přijetí žáka k základnímu vzdělávání/ІНФОРМАЦІЯ про зарахування учня до початкової школи
28.06.2022 - Doplňkové volby do školské rady
16.06.2022 - AKADEMIE Základní školy Pasířská

 

Novinky

O nejrychlejšího prvňáčka
24.06.2022
Atletická přípravka 3. až 5. třída
15.06.2022

 

ZŠ Pasířská