EVVO

EVVO nebo-li environmentální výchova, vzdělávání a osvěta je oblastí výuky, která se zaměřuje na životní prostředí a aktivity, které celou oblast žákům přibližují. Naše škola v tomto směru žákům přináší mnoho zajímavých činností a soutěží, do nichž se mohou zapojit.

„Environmentální výchova vede k myšlení a jednání, které je vsouladu s principem trvale udržitelného rozvoje, vědomí odpovědnosti za udržení kvality životního prostředí a jeho jednotlivých složek a úcta kživotu ve všech jeho formách.“(Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí)

 

 

 

 

 

 

Dokumenty k realizaci EVVO na ZŠ

• Výchova k udržitelnému rozvoji – environmentální výchova (EVVO) je jednou z

priorit vzdělávací politiky MŠMT (Vyhláška č. 32338/2000-22 ze 14.12.2001, usnesení

vlády č. 1048/2000 ke Státnímu programu EVVO).

• Od roku 2005 - program OSN Desetiletí pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji

(dokument schválen vládou ČR v r. 2004).

• Od školního roku 2007/08 - průřezové téma Environmentální výchova je povinnou

součástí ŠVP. Lze ho zařadit do všech vzdělávacích oblastí (Zákon 261/2004 Sb. –

školský zákon).

• Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j. 61/2007/RE

 

Cíle EVVO:

Environmentální výchova je součástí ŠVP a tím i všech vzdělávacích oblastí. Vede k zodpovědnosti každého jedince za chování a vztah k prostředí, ve kterém žije, pomáhá prosazovat "ekologické myšlení" a vede k utváření životních postojů a hodnotové orientace žáku. Podněcuje aktivity a tvořivost zaměřené k žádoucímu jednání, ovlivňuje vztah k přírodě, odpovědnost za jednání vůči prostředí, působí na utváření životních hodnot a životního stylu ve smyslu udržitelného rozvoje. Využívá přímých kontaktů s okolním prostředím a tím působí i na emociální stránky osobnosti.

V oblasti Člověk a jeho svět poskytuje první ucelený pohled na přírodu, učí ji pozorovat a citlivě vnímat, zároveň vede k zodpovědnosti za chování a zodpovědný přístup ke svému okolí.

V oblasti Člověk a příroda přináší základní poznatky o souvislostech a důsledcích lidské činnosti na planetě Zemi. Vede k poznání o zákonitostech a ucelenému pohledu na ekosystémy a postavení člověka v nich.

Člověk a společnost objasňuje souvislosti mezi ekologickými a technickoekonomickými jevy.

V oblasti Člověk a zdraví se dotýká vlivu prostředí na vlastní zdraví a učí k zodpovědnosti za vlastní zdraví.

Informační a komunikační technologie učí aktivně pracovat s informacemi, vyhledávat je a zpracovávat, podněcovat zájem o řešení ekologických problému.

Umění a kultura vede žáky k estetickému vnímání okolního prostředí, živočichů i rostlin, vede k citovosti.

Člověk a svět práce muže přispívat aktivní činností ke zlepšení životního prostředí,

k poznání různých profesí a jejich činností ve vztahu k životnímu prostředí.

Environmentální výchova

v oblasti vědomostí, dovedností a schopností

- rozvíjí porozumění souvislostem v biosféře, vztahům člověka a prostředí a důsledkům

lidských činností na prostředí,

- vede k uvědomování si podmínek života a možností jejich ohrožování,

- přispívá k poznávání a chápání souvislostí mezi vývojem lidské populace a vztahy

k prostředí vrůzných oblastech světa,

- umožňuje pochopení souvislostí mezi lokálními a globálními problémy a vlastní

odpovědností ve vztazích k prostředí,

- poskytuje znalosti, dovednosti a pěstuje návyky nezbytné pro každodenní žádoucí

jednání občana vůči prostředí,

- ukazuje modelové příklady jednání z hledisek životního prostředí a udržitelného

rozvoje žádoucích i nežádoucích,

- napomáhá rozvíjení spolupráce v péči o životní prostředí na místní, regionální,

evropské i mezinárodní úrovni,

- seznamuje s principy udržitelnosti rozvoje společnosti,

- učí hodnotit objektivnost a závažnost informací týkajících se ekologických problému,

- učí komunikovat o problémech životního prostředí, vyjadřovat, racionálně obhajovat a zdůvodňovat své názory a stanoviska.

 

v oblasti postojů a hodnot

- přispívá k vnímání života jako nejvyšší hodnoty,

- vede k odpovědnosti ve vztahu k biosféře, k ochraně přírody a přírodních zdrojů,

- vede k pochopení významu a nezbytnosti udržitelného rozvoje jako pozitivní

perspektivy dalšího vývoje lidské společnosti,

- podněcuje aktivitu, tvořivost, toleranci, vstřícnost a ohleduplnost ve vztahu k

prostředí,

- vede k angažovanosti v řešení problému spojených s ochranou životního prostředí,

- vede k vnímavému a citlivému přístupu k přírodě a přírodnímu a kulturnímu dědictví,

- přispívá k utváření zdravého životního stylu a k vnímání estetických hodnot prostředí.

 

Environmentální výchova vede k rozvíjení a uplatňování těchto klíčových kompetencí:

Kompetence k učení:

Žák:

· přemýšlí v souvislostech

· používá všech smyslů

· získává emociální podněty

· propojuje a aplikuje

Kompetence k řešení problému:

Žák:

· analyzuje a řeší problémy

· hledá vhodná řešení problému

· svoje rozhodnutí obhajuje

Kompetence komunikativní:

Žák:

· formuluje myšlenky

· jasně se vyjadřuje

· naslouchá a rozumí promluvám druhých lidí

· využívá informační a komunikační prostředky
 

Kompetence sociální a personální:

Žák:

· spolupracuje v týmu

· přispívá k diskusi ve skupině

 

Kompetence občanské:

Žák:

· chápe principy na nichž spočívají zákony

· respektuje a chrání naše tradice, kulturní a historické dědictví

· chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti

Kompetence pracovní:

Žák:

· k výsledkům pracovní činnosti přistupuje zodpovědně vzhledem k ochraně životního

prostředí, ochraně svého zdraví i zdraví druhých

 

Plán EVVO – environmentální výchova, vzdělání a osvěta v letošním školním roce 2017/2018

 1. Dlouhodobé cíle
  1. Vést žáky knabytí vědomostí, dovedností a kpřipravenosti ekologicky myslet a jednat. Systematicky se zabývat tématem přírody a životního prostředí ve výuce, učit žáky samostatně získávat informace a učit se je třídit, posuzovat a používat.
  2. Vychovávat žáky k ochraně zdraví, prostředí, majetku, přírodních a kulturních hodnot Země, vytvářet a zlepšovat životní prostředí. Vychovávat ke zdravému životnímu stylu a k poznávání regionálních a místních problémů životního prostředí.
  3. Intenzivně využívat internetové sítě pro výuku environmentální výchovy ve škole.
  4. Propagovat ekologickou výchovu mezi rodiči a na veřejnosti.
  5. Organizovat praktické činnosti voblasti ekologické výchovy – třídění odpadu ve třídách, škole i školní jídelně, péče o zeleň ve škole a vokolí školy, úspory papíru, vody a energie, sběr papíru.
  6. Vést žáky tak, aby z vlastní zkušenosti znali přírodní a kulturní hodnoty ve svém okolí, rozuměli jedinečnosti svého regionu.
  7. Využívat areál a okolí školy, Přírodní učebnu vZŠ Pasířská.
  8. Starat se o, rozvíjet a vylepšovat Přírodní učebnu vZŠ Pasířská- podpořen Revolvingovým fondem MŽP ČR. Více informací o Přírodní učebně na webu: http://prirodni-ucebna-zs-pasirska.webnode.cz/).
    
 2. Realizace průřezového tématu EV na naší škole podle ŠVP

Tematické okruhy

6.r.

7.r.

8.r.

9.r.

Ekosystémy

Př/P

Př/INT

 

 

Z/P

 

 

 

 

 

 

 

Základní podmínky života

Př/P

 

 

 

Z/P

 

 

 

 

 

 

 

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Př/P

Ov/INT

 

Ch/INT

Z/P

 

 

Z/INT

Ov/P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vztah člověka k prostředí

Z/P

Ov/INT

Tv/INT

Ch/INT

Vv/P

 

 

Z/INT

Inf/P

 

 

Př/INT

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Konkrétní cíle EVVO na rok 2017/2018
  1. Rozvoj třídění odpadů na škole

připomínat žákům všech ročníků strategii a základní pravidla třídění odpadů

sběr papíru pod vedením pana učitele Vladimíra Drábka (každý čtvrtek ráno před vyučováním 7:30 – 7:55)

možnost sběru elektroodpadů na škole – speciální popelnice přímo vprostorách školy

sběr baterií – krabičky Ecocheese vkaždé třídě (Společnost ECOBAT s.r.o., jejíž základní myšlenkou je, aby se třídění vybitých baterií stalo součástí moderního životního stylu každého znás, připravil pro organizace i domácnosti nové sběrné nádoby. Jde o moderní a estetický nástroj třídění přenosných baterií. ) a 2 velké boxy (na chodbě I. stupně a vmalé sborovně)

přihlásit žáky na vzdělávací programy o třídění odpadu

sběr víček pro charitativní účely – daného člověka, pro kterého letos víčka budeme sbírat, vybere školní parlament

 1. Recyklohraní – budeme pokračovat i vdalším ročníku projektu Recyklohraní. Recyklohraní je školní recyklační programpod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. V tomto projektu je evidováno téměř 3 000 škol a my jsme jedna znich. V průběhu roku bude Recyklohraní zadávat různé soutěžní úkoly. Za jejich splnění získáme body, které opět budeme na konci školního roku moct vyměnit za hezké ceny.
 2. Letem světem skrz problémy lidstva – projekt je součástí ŠVP a jedná se o dvoudenní projekt o globálních problémech pro žáky 6. ročníků, který proběhne vprosinci před vánočními prázdninami.

4. Spolupráce skrajskými ekologickými i jinými organizacemi a další

 1. Svět včel – Fascinující svět včel a hmyzu – včely ve škole. Opět letos poběží naplno včelařský kroužek pod vedením Venduly Palatové. Kroužek je pro dětí zI. i II. stupně a probíhá každý pátek od 14:00 - 15:30 přímo v areálu školy. Kroužek je naprosto bezpečný, pro žáky jsou kdispozici včelařské ochranné pomůcky.
 2. Respekt institut – Hraj o zemi – zábavný projekt pro všechny žáky druhého stupně, kde se zábavnou formou (on – line hry a e - kurzy) dozvědí více o životním prostředí a našem vztahu kněmu. Více n http://www.hrajozemi.cz/ .
 3. Středisko ekologické výchovy Český ráj ve spolupráci sJabloneckým kulturním a informačním centrem, o.p.s. (Ekocentrum Jablonec nad Nisou v Eurocentru) – ekologické výukové programy budou objednané až podle zjištěných možností a požadavků.
 4. Planeta Země 3 000 – je unikátní, populárně naučný, multipředmětově zaměřený vzdělávací projekt s přírodovědně – historicko - zeměpisným přesahem určený pro žáky 4. - 9. tříd základních škol, studenty gymnázií a středních škol v celé České republice. Probíhá ojedinělou formou - nejmodernější multimediální projekcí poutavých fotografií i videosekvencí, doprovodných autentických zvuků, hudby a naživo komentovaným výkladem učitelky a reportéra. Více na http://www.planetazeme.cz/ .
 5. Svět kolem nás – je celostátní vzdělávací projekt, který žákům základních škol a studentům středních škol a gymnázií přibližuje ty nejzajímavější kouty naší planety. Ve výkladu se soustředíme nejen na zeměpisné, biologické a geologické aspekty dané oblasti, ale i na charakteristiku tamního obyvatelstva, jeho zvyky a běžný život. Více na http://www.svetkolemnas.com/ .
 6. IQlandia Liberec - iQLANDIA je moderní science centrum pro děti idospělé, sdeseti rozsáhlými interaktivními expozicemi,planetáriemaprvním humanoidním robotem vČR. Pro školy nabízí speciální lektorské programy, které děti astudenty zábavnou formou seznamují se základními jevy apojmy zfyziky, chemie abiologie. Jejich zaměření vychází zpožadavků učitele aodpovídá probírané látce. Žácisinavlastní kůži vyzkoušejí experimenty, naněž veškole není čas anivybavení akteré jim pomohou látku pochopit ačasto je podnítí ikzájmu odalší studium. Vice na http://www.iqlandia.cz/ .
 7. ZOO Liberec – nabízí širokou škálu ekologických programů. 8. Ročník se zúčastní programu snázvem Jací jsme - vůdce nebo diktátor. Cíl programu je zaměřený na určení podobností i rozdílů chování lidí a zvířat a prevenci proti nežádoucím jevům, jako je například šikana. Zodpovídá otázky - jaké chování je kruté, kdo je agresivní, kdo je predátor, kdo kořist... Děti přiměřenou formou zjišťují kdo a proč je ve zvířecí říši vůdcem a co z toho vyplývá a jaké autority uznáváme v lidské společnosti.
  Program pokrývá témata: Etologie, filozofie a význam ZOO ve vyspělé společnosti, biologie cizokrajných zvířat, základy společenských věd. Více na http://www.zooliberec.cz/zoo-pro-skoly.html .


5. Harmonogram EVVO

Tabulka č. 1: Přehled aktivit

Název akce

ročníky

termín

místo

poznámky

Přírodní učebna

všechny

celoročně

areál školy

 

Sběr papíru

všechny

každou středu ráno před vyučováním

škola – sběrné místo

V. Drábek

Sběr baterií

všechny

celoročně

škola – sběrné místo

Recyklohraní, ECOBAT

Recyklohraní

vybrané

celoročně

škola

plnění úkolů

Nástěnka EVVO

vybrané

celoročně

škola – 1. patro

 

Včelařský kroužek

3. – 6.

každý pátek
14:00 - 15:30

škola

V. Palatová

Hraj o Zemi

II. stupeň

celý rok

učebny informatiky

informatika

Tabulka č. 2: Významné dny

Datum

Událost

Únor

02. únor 1971

Světový den mokřadů

22. únor 1993

Česko se stalo členem UNESCO

Březen

12. březen 1999

Česko vstoupilo do NATO

22. březen 2006

Světový den vody

23. březen 2006

Světový meteorologický den

Duben

01. duben 2006

Den ptactva

07. duben 2006

Světový den zdraví

11. duben 2006

Mezinárodní den boje proti hluku

22. duben 2006

Den Země

24. duben 2006

Světový den laboratorních zvířat - den boje proti vivisekci

Květen

02. květen 2006

Světový den ptačího zpěvu

18. květen 2006

Mezinárodní den muzeí

22. květen 2006

Mezinárodní den biodiverzity

24. květen 2006

Evropský den parků

31. květen 2007

Světový den bez tabáku

Červen

05. červen 2006

Světový den životního prostředí

17. červen 2006

Světový den boje proti suchu a rozšiřování pouští

21. červen 2006

Den květů, letní slunovrat

27. červen 2007

Světový den rybářství

Červenec

11. červenec 2006

Mezinárodní slavnosti Labe

14. červenec 2007

Mezinárodní den alternativ ke spalovnám

Srpen

29. srpen 2007

Evropská noc pro netopýry

Září

01. září 2007

Měsíc biopotravin a ekologického zemědělství

16. září 2006

Evropský týden mobility

16. září 2006

Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy

16. září 2006

Clean Up the World (celosvětový)

22. září 2006

Evropský den bez aut

 

Říjen

01. říjen 2006

Světový den vegetariánství

04. říjen 2006

Světový den zvířat

11. říjen 2006

Mezinárodní den za omezení přírodních katastrof

12. říjen 2007

Sbětový den za omezení přírodních katastrof

16. říjen 1945

Světový den výživy

20. říjen 2006

Den stromů

21. říjen 2006

Den původních odrůd jablek

24. říjen 2006

Den Spojených národů

Listopad

03. listopad 2006

Den bez pesticidů

16. listopad 2006

Mezinárodní nekuřácký den

25. listopad 2006

Buy Nothing Day

 

 1. Odkazy – zdroje informací:

http://detem.mzp.cz

http://www.mzp.cz/

http://www.ekoskola.cz

www.paleta.cz

www.biodoskol.cz

www.ekovychova.cz

www.recyklohrani.cz

ODPADY
www.ekodomov.cz
www.ekokom.cz

www.ecobat.cz
www.jaktridit.cz

www.petrecycling.cz
www.trideni.cz
www.ceho.vuv.cz
www.hnutiduha.cz
www.egredior.cz/odpad-dopad
www.ekoznacka.cz
www.ekospotrebitel.cz /

www.odpady.ihned.cz

www.tonda-obal.cz

www.sberne-dvory.cz

www.asekol.cz

www.elektrosrot.czENERGIE
www.ekowatt.cz
www.svn.cz
www.energyweb.cz
www.env.cz
www.eviweb.cz
www.oze.cz
www.uspornespotrebice.cz
www.svn.cz/uspornazarivka
www.setrimenergii.cz

VODA

www.chmi.cz
www.e-voda.cz
www.cizp.cz
www.env.cz


PROSTŘEDÍ ŠKOLY
www.permakultura.cz
www.ekozahrady.cz

ŠETRNÉ ÚKLIDOVÉ PROSTŘEDKY
www.missiva.cz
www.biokvalita.cz
www.dedra.cz
www.zeleneuradovani.cz

 

 

Koordinátorka EVVO: Mgr. Jitka Krotilová

 

 


www.atletikajbc.cz

ze světa školy

08.09.2021 - Výsledky losování žáků 3. ročníku pro přijetí do školní družiny
07.09.2021 - Příspěvky sportovní třídy a atletické přípravky
06.09.2021 - Losování žáků 3. ročníku pro přijetí do školní družiny
03.09.2021 - Výsledky testování
30.08.2021 - Návrat do školy, testování

 

Novinky

European Kids Athletics Games 2021
06.09.2021
Pomáháme Viktorce
11.05.2021

 

ZŠ Pasířská