Výchovné poradenství

 

chovný poradce: Mgr. Miroslava Machová


Konzultační hodiny: pondělí od 8.00- 10.00 nebo po dohodě na tel. č. 484 846 334, 731 449 104

machova.miroslava@zspasirskajbc.cz
Výchovný poradce poskytuje poradenské služby především žákům a jejich zákonným zástupcům.

Zaměřuje se na:
Kariérové poradenství a poradenskou pomoc při rozhodování o dalším vzdělávání a profesní cestě žáka.
Péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (např. specifické poruchy učení, poruchy chování), ve spolupráci s ŠPP.
Péči o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků.

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

 • 31.10.2020 - stanovení kritérií přijímacího řízení do oborů vzdělání s talentovou zkuškou (umělecké školy, konzervatoře, sportovní gymnázia)
 • 30. 11. 2020 - odevzdání přihlášky řediteli střední školy na obory s talentovou zkouškou
 • 2. – 15. 1. 2021 - 1. kolo přijímacího řízení na obory s talentovou zkouškou
 • 31. 1. 2021 - stanovení kritérií přijímacího řízení do oborů vzdělání bez talentové zkoušky
 • 1.3. 2021 -  odevzdání přihlášek na střední školy (obory bez talentové zkoušky)
 • 14. a 15.4. 2021 - přijímací zkoušky pro 1. kolo přijímacího řízení pro obory vzdělávání s maturitní zkouškou, víceletá gymnázia 16. a 17. 4. 2021, náhradní termín 13. a 14. 5. 2021
 • Žáci podávají přihlášky přímo řediteli příslušné střední školy nebo je mohou  poslat doporučeně poštou.
 • Škola je povinna vyhlásit pro přijímací zkoušku 2 termíny jejího konání. Využijte termín, který vám bude více vyhovovat. Vyznačte jej na přihlášce!
 • Do školy, kterou si vyberete, musíte donést do 10 pracovních dnů zápisový lístek (žák obdrží pouze jeden pro přijetí na následující školní rok). Ve škole, kde uchazeč zápisový lístek neuplatní, ztratí nárok stát se jejím žákem. Zápisový lístek lze uplatnit pouze jednou (vyjma případu odvolání nebo školy s talentovou zkouškou)
 • Pro žáky, kteří neuspějí v 1. kole přijímacího řízení, budou střední školy s volnými místy vypisovat další kola přijímacích řízení.
 • Stejné podmínky platí i pro přijetí žáka na víceleté gymnázium.
 • Jednotné přijímací zkoušky se konají z českého jazyka a matematiky, testy zajišťuje CERMAT
 • Výsledek jednotné zkoušky má minimálně 60% podíl na celkovém hodnocení uchazeče při přijímacím řízení.
 • Na přihlášce může uchazeč uvést dvě školy, na které se hlásí. Do přihlášky uchazeč uvede název a adresu školy a kód a název oboru vzdělání. Vyplněnou přihlášku uchazeč okopíruje a obě identická vyhotovení uchazeč a zákonný zástupce podepíší. Vyplněnou a podepsanou přihlášku zašle uchazeč školám uvedeným v přihlášce.
 • Uchazeč koná jednotné testy takto:  v 1. termínu ve škole uvedené v 1. pořadí na přihlášce,  v 2. termínu ve škole uvedené v 2. pořadí na přihlášce. Z toho důvodu upozorňujeme, že nelze na přihláškách zaměňovat pořadí škol!
 • Na přihlášce bude uveden souhlas uchazeče se zpracováním údajů Centrem. Uchazeči jsou povinni předat správně vyplněnou a podepsanou přihlášku ke studiu na střední škole nejpozději do 1. března 2020. Dodržení termínu pro odevzdání správně vyplněné přihlášky řediteli školy je zásadní a při nedodržení termínu a chybném vyplnění náležitostí přihlášky nemusí ředitel střední školy přihlášku uchazeče v rámci 1. kola přijímacího řízení akceptovat. Proto doporučujeme apelovat na Vaše žáky a jejich rodiče, aby nenechávali podání přihlášky na poslední chvíli a řídili se pokyny pro vyplnění přihlášky uvedenými na stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

 

Vyplněné přihlášky a zápisový lístek obdrží žáci ve škole od třídních učitelů!

 • Novelou školského zákona č. 82/2015 Sb. došlo ke změně v nakládání se zápisovým lístkem pro přijetí ke vzdělávání ve středních školách.
 • Nově může uchazeč vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení do oboru vzdělání s talentovou zkouškou, pokud byl následně přijat do oboru bez talentové zkoušky (§ 60a odst. 7 školského zákona).

Sledujte termíny dnů otevřených dvěří!

Metodické materiály:

https://www.edulk.cz/Příspěvky/tabid/72/EntryId/6140/Metodicke-materialy-k-prijimacimu-rizeni-ve-skolnim-roce-2019-2020.aspx

COMPITUM

Občanské sdružení Compitum pomáhá hledat řešení rodinných problémů. Např. dobrovolníci pomáhají doučovat děti.

www.compitum.eu

Seznam spolupracujících institucí:
Pedagogicko-psychologická poradna Jablonec nad Nisou
Smetanova 66, Jablonec nad Nisou, 466 01

telefon:602 102 833
Email: poradna@pppjbc.cz
web: www.pppjbc.cz

Pedagogicko-psychologická poradna Liberec
Truhlářská 3, Liberec 2, 460 01
telefon: 482 710 517, 485 113 006, 485 105 522
Email: pppliberec@volny.cz

Oddělení sociálně právní ochrany dětí při Městském úřadu v Jablonci nad Nisou
Mírové náměstí 19, Jablonec nad Nisou

Úřad práce v Jablonci nad Nisou
E. Floriánové 1004/3, Jablonec nad Nisou 1, 466 01
telefon: 483 346 611
E-mail: posta@jn.mpsv.cz

Informační a poradenské středisko Úřadu práce v Jablonci nad Nisou
telefon: 483 346 668
E-mail: michaela.pokorova@jn.mpsv.cz

Středisko výchovné péče pro děti a mládež Čáp
Na Výšinách 451/9, Liberec 5, 46005
telefon: 482 750 517
Email: svplbc@centrum.cz

Odkazy:

http://www.neflakamese.cz

http://www.stredniskoly.cz

http://www.budoucnostprofesi.cz

http://www.volbapovolani.cz

http://www.scio.cz

http://www.atlasskolstvi.cz

http://www.istp.cz

http://www.nsp.cz

http://www.uradprace.cz

http://www.infoabsolvent.cz

http://www.narodnikvalifikace.cz

http://www.budoucnostprofesi.cz

http://www.job-tip.cz

 

 

EDUCA MY JOB Liberec 2020- 15.-17. října 2020, Liberec Home Credit Aréna

Před třídními schůzkami 5. 11. 2020 se bude od 16.00 konat v učebně angličtiny miniburza středních škol. Rodiče obdrží informace k přijímacímu řízení. Účast na těchto schůzkách je velmi důležitá!

 

Soubory ke stažení 


www.atletikajbc.cz

ze světa školy

30.06.2022 - Přání hezkých prázdnin
29.06.2022 - ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023
28.06.2022 - INFORMACE o přijetí žáka k základnímu vzdělávání/ІНФОРМАЦІЯ про зарахування учня до початкової школи
28.06.2022 - Doplňkové volby do školské rady
16.06.2022 - AKADEMIE Základní školy Pasířská

 

Novinky

O nejrychlejšího prvňáčka
24.06.2022
Atletická přípravka 3. až 5. třída
15.06.2022

 

ZŠ Pasířská