Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Školní poradenské pracoviště  pomáhá budovat zdravé klima školy.

Školní poradenští pracovníci poskytují adekvátní intervenční podporou se snahou co nejlépe zvyšovat kvalitu a efektivitu vzdělávacích služeb školy.

Ve své práci se orientují na pomoc třem hlavním zainteresovaným stranám - žákům, rodičům popř. zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům.

V rámci  projektu  RAMPS VIP III,  který je zaměřen na zvýšení kvality  poskytovaných  služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, jež zajišťují školní psychologové, školní speciální pedagogové, metodici pro školní poradenská pracoviště a další odborní pracovníci, můžeme od 2.1.2012 na naší škole využít poradenských služeb školního speciálního pedagoga.

Školní speciální pedagog se zaměřuje na problémy žáků ve školním prostředí - na rizika, která mohou proces vzdělávání negativně ovlivnit. Speciální pedagog vyhledává a pomáhá žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, pracuje se žáky se specifickými vývojovými poruchami školních dovedností, se žáky sociálně znevýhodněnými, žáky minoritních skupin, ale i se žáky nadanými. Poskytuje péči všem žákům, kteří ve vzdělávání potřebují jakkoli podpořit.  Značnou pozornost věnuje preventivním aktivitám školy: předcházení záškoláctví, školnímu neprospěchu, nevhodnému chování a pomoci v případech péče o žáky s poruchami chování.

Školní speciální pedagog zajišťuje:
individuální práci se žáky (odborná diagnostika žáka, jednorázové konzultace i opakované intervence);
skupinovou práci se žáky (depistáž rizikových skupin, diagnostika vztahů, práce se třídou, skupinová reedukace);
logopedickou péči (prevence, diagnostika, náprava, screening poruch školních dovedností na podkladě poruchy komunikační schopnosti);
konzultace pro rodiče, zákonné zástupce i pedagogické pracovníky;
spolupracuje s pedagogickými pracovníky a dalšími poradenskými pracovišti (třídními učiteli, výchovnými poradci, školními metodiky prevence, odborníky PPP, SPC, klinickými logopedy, pediatry aj.).

Kontakty:
Školní speciální pedagog: PhDr. Iva Cironisová
Mail: cironisova.iva@seznam.cz
Telefon: 776 688 778
                484 846 334
 

Výchovný poradce (kariérový poradce):
 Výchovný poradce zajišťuje kariérové poradenství. Poskytuje informace o možnostech studia a zaměstnání v regionu nebo celorepublikově. Vyhledává a provádí orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost, a připravuje návrhy na další péči o tyto žáky. Shromažduje a zajišťuje dokumenty o žácích z ostatních školských poradenských zařízení.

Kontakty:
Výchovný poradce: Mgr. Miroslava Machová
Mail: machova.miroslava@zspasirskajbc.cz
Telefon:484 846 334
               731 449 104

 

Školní metodik prevence:
 Věnuje pozornost primární prevenci rizikového chování dětí. Koordinuje tvorbu preventivního programu školy a kontroluje jeho realizaci. Své aktivity směřuje na prevenci záškoláctví, závislostí, kriminálního chování a dalších projevů rizikového chování.

Kontakty:
Školní metodik prevence: Mgr. Alena Vojtěchová
Mail: vojtechova.alena@zspasirskajbc.cz
Telefon:    484 846 334
               731 449 104

 


www.atletikajbc.cz

ze světa školy

22.10.2020 - Aktuality ohledně OČR
20.10.2020 - Sběr papíru
20.10.2020 - Informace ohledně povinnosti zapojit se do distanční výuky
14.10.2020 - Postup při čerpání OČR v době uzavření škol
14.10.2020 - Stravování žáků během distanční výuky

 

Novinky

MČR družstev a stříbrné st. žákyně
05.10.2020
MČR žactva
21.09.2020

 

ZŠ Pasířská