Právní důvody zpracování

Právní důvody zpracování

Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace, zpracovává osobní údaje subjektů údajů, tj. fyzických osob, na základě následujících právních důvodů (titulů):

 • Plnění právní povinnosti

Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti (dle zákona, vyhlášky ministerstva, nařízení EU, apod.), která se na správce vztahuje, např. agenda cestovních dokladů nebo občanských průkazů, stavební řízení, účetnictví.

 • Výkon veřejné moci nebo plnění úkolu ve veřejném zájmu

Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, např. provozování městského kamerového systému pro potřeby prevence kriminality a zajištění veřejného pořádku.

 • Plnění smlouvy

Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů, např. nákup a prodej nemovitostí, pronájem obecních bytů.

 • Oprávněný zájem

Zpracování je nezbytné pro splnění oprávněného zájmu správce. Vpřípadě oprávněného zájmu je nutné posoudit vždy konkrétní situaci, tedy určit, zda skutečně je zájem oprávněný, a za jakým účelem je nezbytné zpracovat osobní údaje.

 • Ochrana životně důležitého zájmu

Zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby, např. povodně, požáry, nehody.

 • Souhlas se zpracováním osobních údajů

Zpracování je nezbytné pro plnění účelu, který nelze zařadit pod právní důvody uvedené výše. Souhlas je jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů musí být:

 • Srozumitelný

Vyjádření souhlasu musí být srozumitelné a od ostatních závazků a jiných skutečností odlišitelné, např. nesmí být součástí všeobecných podmínek, obchodní smlouvy.

 • Svobodný

Každý subjekt údajů poskytuje svůj souhlas dobrovolně a může svůj souhlas kdykoliv odvolat.

 • Konkrétní

Souhlas musí být natolik konkrétní, aby vněm subjekt údajů rozpoznal přesný účel zpracování osobních údajů. Vpřípadě, že účelů má být více, musí být uveden každý zvlášť aokaždém musí mít subjekt údajů možnost se samostatně rozhodnout.

 • Informovaný

Aby bylo možno souhlas se zpracováním osobních údajů považovat za informovaný, jenutné subjektu údajů sdělit:

 • identitu správce,
 • účel jednotlivých způsobů zpracování,
 • jakých osobních údajů se zpracování bude týkat, ato alespoň podle jejich druhu,
 • informaci o možnosti souhlas kdykoliv odvolat,
 • zda osobní údaje budou předmětem automatizovaného rozhodování včetně profilování,
 • zda zpracovávané osobní údaje budou předávány třetím stranám.
  • Jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů

www.atletikajbc.cz

ze světa školy

09.07.2021 - VÝSLEDKY VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY
05.07.2021 - Pomoc Moravě
24.06.2021 - Organizace výuky dne 29. 6. 2021
16.06.2021 - Volby do školské rady Základní školy Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace
15.06.2021 - Schůzky zákonných zástupců žáků budoucích VI. tříd

 

Novinky

Pomáháme Viktorce
11.05.2021
Atletické tréninky
22.04.2021

 

ZŠ Pasířská