ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

03
04/ 2020

Zápis se koná podle §36,37 a 46 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon)

MŠMT vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021.


1. Organizace zápisu proběhne bez osobní přítomnosti dítěte ve škole.

Proběhne pouze formální část zápisu.

Zákonní zástupci předají, pokud je to možné, přihlášku k základnímu vzdělávání, popř. žádost o odklad povinné školní docházky zvolené škole bez osobní přítomnosti, tj. vzdáleným přístupem (datovou schránkou, e-emailem s elektronickým podpisem, poštou, do poštovní schránky u hlavního vchodu školy).

2. Termín zápisu k povinné školní docházce pro rok 2020/2021 byl Magistrátem Jablonec nad Nisou stanoven na období od 8.00 hod. dne 20. 4. 2020 do 12.00 hod. dne 24. 4. 2020.


 

ZAPSAT DÍTĚ ONLINE: 

http://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/zspasirskajbc/KWE015_PrihlaskaZS.aspx#

 


Při nemožnosti zápisu online nás kontaktujte na tel. číslech: 484 846 334, 731 449 104 a s vedením školy si domluvte jiný způsob zápisu dítěte k povinné školní docházce.

 

Máte-li zájem zapsat Vaše dítě do 1. ročníku na naší škole, postupujte následovně:

1. Klikněte na odkaz pod nadpisem  ZAPSAT DÍTĚ ONLINE (viz výše).

2. Vyplňte všechny požadované údaje a odešlete přihlášku.

3. Na Vámi uvedený email Vám bude doručeno potvrzení o odeslání přihlášky s přiděleným registračním číslem, pod kterým bude Vaše dítě evidováno v přijímacím řízení. Stáhněte si přihlášku k zápisu, doplňte prázdná fialová pole (nutno vyplnit osobní data minimálně jednoho zákonného zástupce - povinné údaje k zahájení správního řízení, ostatní údaje jsou nepovinné) vytiskněte, podepište a doručte spolu s kopií rodného listu dítěte do školy níže uvedenými způsoby doručení.

Pozn.: Pro ověření totožnosti dítěte požadujeme doložit prostou kopii rodného listu dítěte.  Pokud dítě zastupuje jiná osoba než zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění zastupovat dítě kopií rozhodnutí soudu.Na kopie napište: „Souhlasím s použitím kopie k ověření totožnosti“ a podepište se. Po ověření budou kopie skartovány.

 • do datové schránky školy: cirmmyt

(pozn.: nutno odeslat z datové schránky zřízené ro fyzickou osobu nikoli právnickou osobu),

 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (reditel@zspasirskajbc.cz)

           (pozn:. při zaslání žádosti emailem bez elektronického podpisu je nutné do 5 dnů tuto žádost potvrdit                podpisem zákonného zástupce)

 • poštou (datum odeslání nejpozději 24. 4. 2020),
 • do poštovní schránky školy u hlavního vchodu (Pasířská 72) nejpozději do 12 hodin dne 24. 4. 2020,
 • jiný způsob předání žádosti možno domluvit telefonicky 484 846 334, 731 449 104.

4. Výsledky správního řízení o přijetí/nepřijetí do 1. ročníku základního vzdělávání budou zveřejněny na webových stránkách www.zspasirskajbc.cz a vyvěšeny v tištěné podobě u hlavního vchodu školy nejdříve dne 11. 5. 2020. Na základě dodaných formulářů vystavíme na žádost zákonného zástupce Rozhodnutí o přijetí dítěte.

Po skončení mimořádných opatření bude uspořádáno setkání s přijatými žáky zaměřené na seznámení s prostředím školy. Desatero pro rodiče předškolních dětí - ke stažení níže.


 

Budete–li žádat  o odklad  Vašeho dítěte na naší škole, postupujte následovně:

1. Klikněte  na odkaz pod nadpisem  ZAPSAT DÍTĚ ONLINE (viz výše).

2. Vyplňte všechny požadované údaje a nezapomeňte zaškrtnout budeme žádat pro dítě odklad a odešlete žádosti.

3. Na Vámi uvedený email Vám bude doručeno potvrzení o odeslání žádostí.  Stáhněte si  obě žádosti, doplňte prázdná fialová pole (nutno vyplnit osobní data minimálně jednoho zákonného zástupce - povinné údaje k zahájení správního řízení, ostatní údaje jsou nepovinné), vytiskněte, podepište.

4. Přiložte prostou kopii rodného listu dítěte.

Pozn.: Pro ověření totožnosti dítěte požadujeme doložit prostou kopii rodného listu dítěte.  Pokud dítě zastupuje jiná osoba než zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění zastupovat dítě kopií rozhodnutí soudu. Na kopie napište: „Souhlasím s použitím kopie k ověření totožnosti“ a podepište se. Po ověření budou kopie skartovány.  

5. Přiložte k žádosti doporučení k odkladu povinné školní docházky dítěte (originály)

 • ze školského poradenského pracoviště (pedagogicko-psychologické poradny, SPC ...),
 • od dětského lékaře.

Pozn. : Pokud doposud nebylo dítě vyšetřeno a nemáte požadovaná doporučení, dodáte je dodatečně.

 6. Vše doručte do školy níže uvedenými způsoby doručení

 • do datové schránky školy: cirmmyt

(pozn.: není třeba žádost podepisovat, nutno odeslat z datové schránky zřízené soukromou osobou),

 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (reditel@zspasirskajbc.cz)

           (pozn:. při zaslání žádosti emailem bez elektronického podpisu je nutné do 5 dnů tuto žádost potvrdit               podpisem zákonného zástupce),

 • poštou (datum odeslání nejpozději 24. 4. 2020),
 • do poštovní schránky školy u hlavního vchodu (Pasířská 72) do 14 hodin dne 24. 4. 2020,
 • jiný způsob předání žádosti možno domluvit telefonicky 484 846 334, 731 449 104

7. Výsledky správního řízení o přijetí/nepřijetí do 1. ročníku základního vzdělávání budou zveřejněny na webových stránkách www.zspasirskajbc.cz a vyvěšeny v tištěné podobě u hlavního vchodu školy nejdříve dne 11. 5. 2020. Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky je možné vydat až po dodání obou výše uvedených doporučení (viz bod 5).


Kritéria pro přijetí žáků k zahájení povinné školní docházky (do 1. ročníku) v Základní škole Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace:

 1. trvalé bydliště ve spádové oblasti
 2. starší sourozenec je aktuálně žákem této školy
 3. los

Pro školní rok 2020/2021 plánujeme s ohledem na kapacitu tříd a probíhající inkluzi přijmout celkem maximálně 56 žáků (2 třídy).

                                                                                       Mgr. Jitka Šťovíčková, ředitelka školy

Soubory ke stažení

 

 

ze světa školy   |   Ze světa jazyků   |   Ze světa kultury   |   Ze světa vědy   |   Ze světa sportu   |  

 


www.atletikajbc.cz

ze světa školy

28.05.2020 - Atletika 2020/2021
27.05.2020 - Nabídka příměstských táborů a příspěvku statutárního města Jablonec n.N. pro žáky 1. ročníku
25.05.2020 - Obnovení provozu školních linek
24.05.2020 - ONLINE VÝUKA pro žáky 2. stupně
20.05.2020 - Organizace výuky žáků 1. stupně pro období od 25. 5. 2020 do konce školního roku 2019/2020

 

Novinky

Kalendář závodů dráha 2020
19.05.2020
Reorganizace _Dobrovolné tréninky
07.05.2020

 

ZŠ Pasířská