ORGANIZACE VÝUKY OD 12. DUBNA 2021 - AKTUALIZACE

07
04/ 2021

Výuka bude probíhat následovně:

Žáci 1. stupně rotační výuka (kombinace prezenční a distanční výuky)
Žáci 2. stupně distanční výuka

 


Princip rotační výuky žáků 1. stupně

Týden   1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A, 5.B 1.B, 2.B, 3.B, 4.B, 5.C
lichý 12.-16.4.2021 prezenčně (ve škole) distančně (doma)
sudý 19.-23.4.2021 distančně (doma) prezenčně (ve škole)
lichý 26.-30.4.2021 prezenčně (ve škole) distačně (doma)
sudý 3.-7.5.2021 distančně (doma) prezenčně (ve škole)

Pozn.: Označení týdne (lichý/sudý) najdete v kalendáři.


Testování žáků a zaměstnanců školy

Bude probíhat pravidelně v pondělí a ve čtvrtek v ranních hodinách po příchodu do školy v sousedních paralelních třídách. Nebude-li žák přítomen ve škole v den termínu testování ve škole, testování proběhne v den jeho příchodu v administrativní části školy - místnost před ředitelnou.

Testování proběhne formou samotestování. Použity budou testy určené pro samotestování nebo Ministerstvem zdravotnictví povolené k použití laickou osobou. Na samotestování žáků budou dohlížet zaměstnanci školy. Osobní přítomnost zákonných zástupců je možná.

Instruktážní video:

https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

TESTOVÁNÍ JE PRO VŠECHNY PŘÍTOMNÉ ŽÁKY A ZAMĚSTNANCE ŠKOLY POVINNÉ!!!!

Testování se nevztahuje na:

 • žáky, kteří prodělali laboratorně prokazatelně onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace pdle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní - nutno doložit lékařským potvrzením (viz příloha - potvrzení covid)
 • žáky s negativním výsledkem POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodn, a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb, podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictvík provádění testů - nutno doložit potvrzením o negativním testu v písemné podobě (sms zpráva je nedostačující)
 • žáků přítomných na individuálních konzultacích a individuální prezenční výuce (jeden žák-jeden učitel)

Upravené rozvrhy hodin

Výuka žáků 1. stupně bude z důvodu testování probíhat podle upravených rozvrhů hodin, které vám budou zaslány třídními učitelkami. Testování žáků bude probíhat místo hodin TV, jejichž náplň je v současné době velmi omezená (vycházky, teorie apod.). Časová dotace všech předmětů bude dodržena dle ŠVP.

Na začátku každého týdne bude žákům zasílán i při prezenční výuce plán týdne rozpracovaný po dnech. Toto opatření je z důvodu uvalení případné karanténu na žáka, třídu, pedagogické pracovníky. Tak bude možné přejít plynula na distanční výuku a v případě karantény vyučujícího zajistit náplň a plnění cílů ŠVP i v době suplování.


Ochranné pomůcky žáků

Platí i nadále ve všech prostorách školy povinnost nošení ochrany nosu a úst – zdravotnická rouška či respirátor FFP2. Žádáme rodiče, aby své dítě vybavili minimálně dvěma kusy.

Děkujeme.


Informace pro zákonné zástupce zaměstnané v IZS

Týká se těchto profesí:

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb
 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá
 • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů
 • příslušníci ozbrojených sil
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky

Dětem zákonných zástupců výše uvedených profesí IZS, které jsou žáky 1. stupně základní školy a vztahuje se na ně rotační výuka, je mimořádným opatřením Ministerstvem zdravotnictví povolena celodenní osobní přítomnost ve školní družině, a to v týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka.

Pro děti IZS je školní družinou/školním klubem zajištěn dopolední a odpolední program v neměnné skupině pro nejvýše 30 dětí. V rámci programu se děti IZS zapojují do distanční výuky své třídy, vypracovávají úkoly a připravují se na výuku. Ve školní družině/školním klubu jsou vytvořeny podmínky také pro odpočinkové činnosti, volnou hru a pohybové aktivity venku.

O zájmu využití této možnosti neodkladně informujte ředitelku školy (reditel@zspasirskajbc.cz). Dle zájmu a počtu žáků a personálních kapacit zvážíme zřízení skupiny žáků IZS. Příslušnost k vybraným profesím musí zákonný zástupce doložit potvrzením zaměstnavatele.


Stravování

Všichni žáci vzděláváni prezenční formou vzdělávání byli automaticky přihlášeni ke stravování. Pokud nebude žák odebírat obědy, je nutné je odhlásit - nejdéle do 7.00 hodin dne odběru obědu.

Žáci absolvující distanční výuku si mohou vyzvednout obědy v čase 14.00 - 14.15 hodin. K odběru obědů je nutno se přihlásit u vedoucí školní jídelny (774 722 990).


Školní družina

Provoz školní družiny nebude omezen, tj. 6.00 - 16.00 hodin. Při docházce do ranní družiny bude žák/yně testován při příchodu do školní družiny v zrcadlovém sále pod dohledem pedagogického dohledu.


Všem zaměstnancům školy, rodičům i žákům děkuji za obrovskou disciplínu, která v této době v rámci fungování naší školy vládne. Jsou nařízení, se kterými se spousta z vás neztotožňuje. Buďme k sobě však ohleduplní, respektujme tato velmi tvrdá opatření, která snad již konečně ukončí toto "peklo". a začneme žít bez omezení.

Děkuji a vydržme!!!

Mgr. Jitka Šťovíčková, ředitelka školy

 

 

ze světa školy   |   Ze světa jazyků   |   Ze světa kultury   |   Ze světa vědy   |   Ze světa sportu   |  

 


www.atletikajbc.cz

ze světa školy

11.04.2021 - Jak postupovat při zjištění pozitivního výsledku při testování ve škole
07.04.2021 - ORGANIZACE VÝUKY OD 12. DUBNA 2021 - AKTUALIZACE
26.03.2021 - Den otevřených dveří online
18.03.2021 - ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
12.03.2021 - PROJEKT POMÁHÁME POHYBEM BARUNCE V CÍLI

 

Novinky

Pomáháme Barunce a Viktorce
11.03.2021
Vicemistr ČR v krosu Richard Hübner
13.12.2020

 

ZŠ Pasířská