Informace ohledně povinnosti zapojit se do distanční výuky

20
10/ 2020

Vážení zákonní zástupci,

obracíme se na Vás s prosbou o spolupráci a kontrolu plnění zadaných úkolů a případně i účasti na on-line výuce Vašich dětí. Rádi bychom předešli nepříjemným jednáním a střetům vzniklým z neznalosti či neporozumění zákonům, které musí škola respektovat a dodržovat.


Žáci jsou povinni se účastnit distanční výuky, a to jak formou on-line, tak formou off-line – samostudiem, tj. plněním zadaných úkolů ve stanoveném termínu. Pokud se žák nezúčastní on-line výuky či nesplní v určeném termínu zadaný úkol je žákovi zapsána absence. Pokud ji zákonný zástupce vzdáleným způsobem (2. stupeň přes Bakaláře, 1. stupeň přes e-mail) neomluví a nesdělí důvody neplnění povinné školní docházky, budou tyto hodiny považovány na neomluvené a budou řešeny nejprve se zákonným zástupcem a při opakování bude nahlášeno neplnění povinné školní docházky na OSPOD. Povinností zákonných zástupců je omluvit žáka třídnímu učiteli dle školního řádu, tj. do tří kalendářních dnů po konání on-line hodiny či termínu odevzdání zadané práce pro samostudium.

Pokud žák nebude pracovat při distančním vzdělávání a pedagogové nebudou mít dostatek podkladů pro jeho hodnocení, může být nehodnocen a přezkoušen při komisionálních zkouškách.


  • Právní opodstatnění výše uvedeného:

Zákon č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon), v platném znění, doznal novelou č. 349/2020 Sb. několika změn.

Jedná se o § 184a. Zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů ve školách (1) Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny žáků nebo studentů z nejméně jedné třídy, studijní skupiny, oddělení nebo kursu ve škole nebo většiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, z mateřské školy nebo z odloučeného pracoviště nebo nejméně z jedné třídy, ve které se vzdělávají pouze tyto děti, poskytuje škola dotčeným dětem, žákům nebo studentům vzdělávání distančním způsobem.

(2) Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem.

(3) Děti, žáci a studenti jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem s výjimkou žáků základní umělecké školy a jazykové školy s právem státní závěrečné zkoušky. Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám dítěte, žáka nebo studenta pro toto vzdělávání.

Z výše uvedeného je patrné, že vedle prezenčního vzdělávání je v základních školách zavedený i distanční způsob vzdělávání v případě zákonem dodržených podmínek, který je škola povinna zajistit a žák je povinen se ho zúčastnit.

Vzhledem k tomu, že tímto ustanovením nejsou dotčena další práva a povinnosti zákonných zástupců, je zřejmé, že zákonný zástupce dítěte nebo žáka musí zajistit, aby se dítě, žák distančně vzdělával způsobem, který je dohodnutý se školou v souladu s jejím školním řádem a s možnostmi jednotlivých žáků.

 

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Mgr. Jitka Šťovíčková, ředitelka školy

 

ze světa školy   |   Ze světa jazyků   |   Ze světa kultury   |   Ze světa vědy   |   Ze světa sportu   |  

 


www.atletikajbc.cz

ze světa školy

27.11.2020 - Stravování žáků při distanční výuce
26.11.2020 - Organizace výuky od 30. 11. 2020
21.11.2020 - NÁVRAT ŽÁKŮ DO ZÁKLADNÍCH ŠKOL
12.11.2020 - Návrat žáků 1. ročníku a 2. ročníku do školy
03.11.2020 - Přehled subjektů zajišťujících péči o děti, mládež v nouzovém režimu

 

Novinky

MČR družstev a stříbrné st. žákyně
05.10.2020
MČR žactva
21.09.2020

 

ZŠ Pasířská