Informace k možnosti docházky žáků 9. tříd za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školu

05
05/ 2020

Vážení zákonní zástupci,

dovolte, abychom Vám touto cestou poděkovali za dosavadní spolupráci v tak nelehké době, kdy kromě obav o zdraví všech blízkých a případné ztráty finanční stability řešíte i přípravu svých dětí na přijímací zkoušky na střední školy.


Vláda svým usnesením č. 491 ze dne 30. dubna 2020 rozhodla o tom, že od 11. 5. 2020 bude možná osobní přítomnost žáků 9. ročníků, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Tato výuka nebude povinná. Škola bude fungovat v omezeném režimu a za velmi přísných hygienických a provozních podmínek uvedených v manuálu MŠMT – viz níže.

 • výuka bude probíhat v neměnných skupinách v maximálním počtu 15 žáků
 • zakrývat si ústa a nos rouškou (minimálně 2 uložené v igelitovém sáčku) ve společných prostorách a dle pokynů vyučujícího
 • dodržovat odstupy 2 metry (před školou před zahájením výuky, během výuky apod.)
 • trávit přestávky převážně venku (pouze v areálu školy)
 • často větrat místnosti
 • dbát zvýšené hygieny (mytí rukou mýdlem, dezinfekcí, důkladné čištění všech místností, dezinfekce povrchů nebo předmětů)
 • pro žáky 9. ročníku nebude zajišťováno stravování

   

Vzhledem k dobrovolnosti docházky do školy doporučujeme, aby zákonní zástupci po prostudování  rizikových faktorů stanovených Ministerstvem zdravotnictví České republiky zvážili přítomnost svého dítěte ve škole. Do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený níže nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Rizikové faktory

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např.

a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),

b) při protinádorové léčbě,

c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).


 

Povinnosti zákonných zástupců při zájmu o docházku dítěte do školy a účast na přípravě na přijímací zkoušky na střední školu:

 • vyplnit a podepsat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění včetně  seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví ČR

             (viz příloha) – termín do 12.00 hod. ve čtvrtek 7. 5. 2020

 

Způsoby odevzdání čestného prohlášení:

- do poštovní schránky u hlavního vchodu školy (Pasířská 72)

- e-mailem třídnímu učiteli a po příchodu do školy odevzdat originál čestného prohlášení

 

 • seznámit se s organizací výuky – bude zveřejněna na webu školy a Bakalářích dne 8. 5. 2020

Příprava bude probíhat 2 x týdně v blocích (2 vyučovací hodiny) – 1 blok ČJ a 1 blok M, v dalším stanoveném dnu bude možnost individuální konzultace (předem nutno domluvit s vyučujícím).

 • seznámit se s omezeným provozem školy a hygienickými opatřeními

S ohledem na náročnost organizace výuky při omezeném provozu a přísná hygienická opatření Vás žádáme o dodržení termínu zaslání čestného prohlášení, které bude považováno za projevení zájmu a souhlas s docházkou Vašeho dítěte do školy na přípravu k přijímacím zkouškám na střední školu.


Věříme, že možnost návratu Vašich dětí do školy se zaměřením na přípravu na jednotné přijímací zkoušky na střední školu pod vedením aprobovaného pedagoga přispěje k nabytí jistoty Vašeho dítěte a následnému úspěšnému složení těchto zkoušek. Vyučující ostatních předmětů budou pro období intenzivní přípravy na přijímací zkoušky požádáni, aby výrazně snížili požadavky v naukových předmětech v pokračujícím distančním vzdělávání.

 

Přeji všem našim deváťákům úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek a vykročení tím správným směrem.

 

                                                                                                                 Mgr. Jitka Šťovíčková, ředitelka školy

 

Soubory ke stažení

 

 

ze světa školy   |   Ze světa jazyků   |   Ze světa kultury   |   Ze světa vědy   |   Ze světa sportu   |  

 


www.atletikajbc.cz

ze světa školy

11.04.2021 - Jak postupovat při zjištění pozitivního výsledku při testování ve škole
07.04.2021 - ORGANIZACE VÝUKY OD 12. DUBNA 2021 - AKTUALIZACE
26.03.2021 - Den otevřených dveří online
18.03.2021 - ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
12.03.2021 - PROJEKT POMÁHÁME POHYBEM BARUNCE V CÍLI

 

Novinky

Pomáháme Barunce a Viktorce
11.03.2021
Vicemistr ČR v krosu Richard Hübner
13.12.2020

 

ZŠ Pasířská